Yönetmelik

T.C.

Resmi Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Şubat 1997 PAZARTESİ Sayı 22915

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Osmangazi Üniversitesinden:

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıbbi ve Cerrahi Deneysel

Araştırma Merkezi (TICAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 2880 sayılı Yasa ile değişik 7/d-2 maddesi ve AkademikTeşkilat Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi uyarınca Tıbbi ve Cerrahi Deneysel AraştırmaMerkezi (TICAM) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen Rektör; Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini, Dekan; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını, Müdür; Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi Müdürünü ve Merkez; Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezini tanımlar.

Amaç ve Görevler

Madde 3 — Merkezin Amaç ve Görevleri:

a) Tıbbi ve cerrahi deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü alt yapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak,

b) Tıbbi ve cerrahi deneysel araştırmalara bilimsel destek vermek, uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak, resmi ve özel kuruluşların isteği üzerine kendi alanına giren konularda

danışmanlık hizmeti vermek,

c) Tıbbi ve cerrahi deneysel araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanları ve

öğrencilerin projelerini desteklemek, bununla ilgili olarak bilim ve anabilim dalları arasında

işbirliğini sağlamak, gerektiğinde iç ve dış kuruluşlar ile ilişki kurulmasını sağlamak,

d) Merkezde üretilen çalışmaları duyurmak amacı ile panel, seminer, kurs ve konferanslar

düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifika ve ödül vermek,

e) Gerekli video, teyp, C D ve benzeri araç ve gereç dökümanları satın almak, hazırlanan

not, teksir, broşür yayınlamak veya yayınlatmak,

f) Yükseköğretim Yasasının amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

Genel Kurul

Madde 5 — Genel Kurul, Dekan, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları,

Fakültenin Bölüm, Anabilim ve Bilim dalı Başkanlarından oluşur. Genel Kurul Müdürün başkanlığında her yılın Aralık ayının 2 nci yarısında olağan, gerek gördüğü durumlarda müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıları salt çoğunluk ile yapılır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 6 — Genel Kurulun Görevleri:

a) Müdür adaylarını ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporu ve yeni y ı l ın bütçe taslağını

İncelemek ve onaylamak,

c) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yeni araştırma birimlerinin kurulmasına veya mevcut birimlerin kapatılmasını önermek ve bunların çalışma kurallarını saptamak,

d) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak,

e) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Rektörlüğe öneride

bulunmak.

Y ö n e t im K u r u lu

Madde 7 — Yönetim K u r u l u Müdürü, 2 ü y e Temel T ı p B i l i m l e r i , 2 üye D a h i l i T ıp

B i l i m l e r i, 2 ü y e Cerrahi T ı p B i l i m l e r i b ö l ü m ü n d e n olmak ü z e r e 7 kişiden oluşur. B u esasa

g ö r e Y ö n e t im K u r u l u üyeleri 3 yıl i ç in Genel K u r u l tarafından seçilir.

Y ö n e t im Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Y ö n e t im Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin genel ç a l ı ş m a p l a n ı n ı düzenlemek,

b) Genel K u r u l c a saptanan i l k e l e r in u y g u l a n m a s ı n ı sağlamak,

c) Zaman, a r a ç ve gereç, kaynak k u l l a n ı m ı n ı n araştırıcılar arasında p a y l a ş ı l m a s ı n da bir program g e l i ş t i r e r e k y a r d ı m c ı olmak,

d) Merkezde y ü r ü t ü l e n a r a ş t ı r m a projelerinin durumunun denetlenmesi, araştırmacıl

a r ın her 6 ayda b i r vermek zorunda o l d u ğ u g e l i ş m e raporları i l e proje bitiminde verecek o l dukları k e s i n r a p o r l a r ı d e ğ e r l e n d i r m e k ve onaylamak, zorunluluk durumunda projeye ayrılan süreyi uzatmak. B u amaçla Y ö n e t im K u r u l u her proje için ü y e l e r d e n birini r a p o r t ö r olarak görevlendirir. G e r e k l i g ö r d ü ğ ü durumlarda raportör araştırma projesinin konusu hakkında kendi ü n i v e r s i t e s i ya da b a ş k a bir ü n i v e r s i t e d e k i d a n ı ş m a n ı n ı n görüşünü isteyebilir.

e) Merkezde g e r ç e k l e ş e n ya da Merkezce desteklenen t üm yayınların çalışmaların

k u l l a n ı m l a r ı i l e i l g i l i e s a s l a r ı belirlemek ve karar almak,

f) Merkezin y ı l l ı k ç a l ı ş m a raporu ve yeni yılın b ü t ç e taslağını hazırlamak,

g) Merkezde yeni a r a ş t ı r m a birimlerinin kurulması ya da var olan birimlerin kapatılması

için Genel K u r u l a ö n e r i sunmak ve b u n l a r ı n işleyiş ve denetimini sağlamak,

h) Araştırma projelerini y ü r ü t e n e l e m a n l a r ı n uygulama ve yayın k o n u l a r ı n d a gereksinimleri

olan m a l i destek isteklerini karara bağlamak.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkezin Müdürü, Genel Kurulca seçilen 3 aday arasından Rektör tara f ı n d a n 3 yıl i ç i n görevlendirilir. Süresi biten m ü d ü r tekrar görevlendirilebilir. Müdür görev süresi dolmadan R e k t ö r t a r a f ı n d a n g ö r e v d e n alınabilir.

Müdür F a k ü l t e ö ğ r e t im üyeleri arasından 2 y a r d ı m c ı seçer. Müdür g ö r e v d e olmadığı takdirde Y ö n e t im Kuruluna en k ı d e m l i Y ö n e t im K u r u l u üyesi vekalet eder. M ü d ü r ü n görevinin son b u l m a s ı halinde m ü d ü r y a r d ı m c ı l a r ı n ı n da görevi sona erer.

M ü d ü r ü n Görevleri

Madde 10 — Müdürün Görevleri

a) Merkezi temsil etmek, g ü n d em h a z ı r l a y a r a k Y ö n e t im ve Genel Kurulu, toplamak,

b a ş k a n l ı k l a r ı n ı yapmak,

b) Müdür y a r d ı m c ı l a r ı n ı seçmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, araştırma birimlerinin denetlenmesini ve i ş b i r l i ğini

Sağlamak, bu b i r i m l e r arasında personel g ö r e v değişikliği yapmak,

d) Her y ı l sonunda Merkez Genel Kuruluna ve R e k t ö r l ü ğ e merkezin ç a l ı ş m a l a r ı y la

i l g i l i rapor vermek.

A r a ş t ı r m a B i r i m l e ri

Madde 11 — Merkez 4 a r a ş t ı r m a biriminden oluşur. Bunlar:

 

a) Deneysel cerrahi uygulama b i r i m i,

b) Deney h a y v a n l a r ı b a k ım ve y e t i ş t i r m e birimi,

c) Merkezi a r a ş t ı r m a laboratuvarı ve

d) Kayıt, arşiv, d ö k ü m a n t a s y o n ve e ğ i t im birimidir.

Oylamalar

Madde 12 — Oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy ç o ğ u n l u ğ u ile alınır. Genel

kurulu o l u ş t u r a n ü y e l e r i n birden çok görevi olması halinde de y a l n ı z bir oy h a k l a r ı vardır.

O y l a r ı n eşit ç ı k m a s ı durumunda M ü d ü r ü n oyu çift sayılır.

Kaynaklar

Madde 13 — M e r k e z i n k a y n a k l a r ı, bütçesi ile her türlü b a ğ ı ş, yardım, merkezin üretim ve hizmetinden s a ğ l a n a c a k gelirlerden oluşur.

Madde 14 — Bu Y ö n e t m e l i k t e yer almayan konularda genel h ü k ü m l e r e göre işlem

yapılır.

Y ü r ü r l ü k t e n K a l d ı r ma

Madde 15 — 25/7/1994 tarihli 22001 sayılı Resmi Gazete'de y a y ı m l a n a n Osmangazi

Ü n i v e r s i t e s i T ı p F a k ü l t e s i T ı b b i ve Cerrahi Deneysel A r a ş t ı r m a M e r k e z i ( T I C A M ) Yönetmeliği y ü r ü r l ü k t e n kaldırılmıştır.

 

Y ü r ü r l ük

Madde 16 — B u Y ö n e t m e l i k yayımlandığı tarihten itibaren y ü r ü r l ü ğ e girer.

Y ü r ü t m e

Madde 17 — B u Y ö n e t m e l i ğ i Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.